Werkgroep Gebouw en Omgeving

ING 02Doelstelling
De werkgroep Gebouw en Omgeving wil bijdragen aan de bescherming en instandhouding van het gebouwde erfgoed in Haarlem. Denk daarbij aan de architectuur van beeldbepalende gebouwen, van buurten en straten, industrieel erfgoed en waterstaatkundige werken (sluizen, gemalen, en molens), historische verbindingen in stad en landschap, monumentale bomenlanen, parken, begraafplaatsen, militair- en herdenkingserfgoed.


Uitgangspunt

Haarlem is een stad in ontwikkeling. De werkgroep richt zich op behoud in ontwikkeling. Daarbij wordt functiewisseling van het erfgoed niet uitgesloten. Vernieuwing en verandering horen bij de stad. Het gaat er om het gebouwde erfgoed zorgvuldig te behouden in een dynamische stad met groeiplannen binnen haar stadsgrenzen. Behoud van erfgoed draagt bij aan het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit en de kwaliteit van de leefomgeving. Het gebouwde erfgoed geeft identiteit aan onze stad.

Activiteiten
De werkgroep bevordert de kennis van en de bewustwording over het gebouwde erfgoed, informeert en adviseert het bestuur van de vereniging en werkt samen met andere partijen. Dat zijn eigenaren en gebruikers, ontwikkelaars, andere belangengroepen rond gebouwd erfgoed en niet in de laatste plaats de gemeente Haarlem. De werkgroep probeert enerzijds het gemeentelijke beleid te beïnvloeden en heeft anderzijds ook een waakhondfunctie. Zo nodig worden er zienswijzen ingediend.

De werkgroep houdt zich o.a. bezig met:

  •  Meedenken over toetsingskaders van de gemeente (denk aan toetsingskader hoogbouw, verstedelijkingsstudie, bestemmingsplannen, gebiedsvisies, enz.)
  •  Herbestemming van leegstaande en leegkomende monumentale gebouwen  (o.a. koepelgevangenis en kerken).
  •  Behoud van erfgoed, ook buiten het beschermd stadsgezicht (denk aan wederopbouwarchitectuur).

 

Meer informatie:    Leden GenO      Fotoalbums       Archief GenO     Blog GenO    Blog Erfgoed